O škole

Co to je sdružená škola?

Sdružená škola je škola, která sdružuje “domácí školáky”.  Pojem domácí školák je laický pojem pro individuální vzdělávání.

Děti, jejichž rodiče se rozhodli mít dítě v individuálním vzdělávání, tak zůstávají v kolektivu dětí podobně jako kdyby chodily do školy. Zachovává se možnost věnovat se učivu individuálně, dle svého tempa a v menší skupině dětí, než nabízí běžná třída. Děti se mezi sebou znají, pomáhají si, učí se spolu. Výsledky musí v pololetí splňovat minimálně stejné jako ostatní školáci z jejich kmenové školy. Kmenová škola si tyto výsledky ověřuje. Pokud školák splní  “pololetní učení” dříve, může se např. věnovat jiným oblastem svého zájmu. V opačném případě, pokud mu učivo dělá obtíže, věnuje se učení intenzivněji.

Jak se učíme?

Učíme se v malé smíšené skupině, která podporuje učení se od sebe navzájem, spolupráci a respekt.

Hledáme tvořivé cesty k učení, nespokojíme se pouze s tím co nabízí učebnice.
Místo učebnic se snažíme využívat dostupné literatury. Rozmanité metody i učební pomůcky se snažíme propojit s reálným životem, se zážitkem, zapojit více smyslů, aby bylo učení efektivní. Vyhýbáme se drilování učiva a nahrazujeme zábavnější formou učení. Chybu vnímáme jako důležitý prvek k posunu v učení a další zkušenost.

Učíme se v blocích. Škola začíná v 9 hod. a končí v 15,30hod. (zahrnuje 2 vzdělávací bloky, čas odpočinku a pobyt venku). Po skončení školy navazují zájmové kroužky.

Na začátku dostane každé dítě učební mapy pro každý předmět zvlášť. Do těchto map si zaznamenává, co už umí, aby tak měl přehled o svém pokroku. Výstupem jsou vlastnoručně vyráběné lapbooky, knížečky, zpracované pracovní listy a portfolio. Vznikne ucelený soubor, které bude dítě předkládat u přezkoušení v kmenové škole.
Přibližně 3 dny se dítě věnuje samostatné práci dle map (plánů), další dva dny slouží k uvedení učiva do praktického života, projektům, exkurzím, k práci ve skupině. Každý den se školák věnuje čtení, psaní, počítání (i projekty zahrnují skrytě čtení, psaní, počítání).

Aktivity k osvojení nových znalostí jsou uzpůsobené k samostatné práci tak, aby se děti mohly k učení vracet dle potřeby.  Inspiraci nacházíme v genetické metodě čtení, poznatcích M. Montessori, prof. Hejného, literatuře, ale zejména v našich dětech. Prostředí je připravováno pro děti 1. stupně ZŠ.

Prostory, který využíváme, jsou členěné na tyto části a koutky:
Počítárna
Čítárna s knihovnou, beletrií a cizojazyčnou literaturou
Písárna a grafomotorika
Výtvarný a pracovní koutek
Hudební koutek
Praktický život
Rozvoj slovní zásoby
Svět kolem nás
Odpočívárna a prostor pro společenské hry
Jídelní část
Tělocvična
Venkovní sportovní hřiště
Sauna (v přípravě)

Požadujeme spolupráci rodičů ve smyslu:
– komunikaci s dítětem
pravidelný zájem rodiče o to, co dítě učí, s jakou pomůckou si rádo hraje, jaký má úkol
(to, že vám dítě vysvětlí látku, je další zpětná vazba, že jí dobře rozumí)
– komunikaci s pedagogem
schůzky upřednostňujeme spíše individuální před hromadnými. Proto budeme rádi, když se spolu s dítětem se u pedagoga informujete, co se dítěti již podařilo a co ho ještě čeká.
– pokud dítě zvládá učivo ve škole, není nutné ho procvičovat doma. Nechte dítě odpočinout, věnovat se svým dalším zálibám. Jděte na vycházku, za rodinou, kamarády.
– předávejte dítě vyspané, najedené, v pohodě, s uspokojenými základními potřebami. Jen tak se může plně soustředit v pořádku na to, co má.

– pokud hlídáme plnění vzdělávacího plánu my, požadujeme pravidelnou docházku 5 dní v týdnu s příjezdem do 9 hod. včetně účasti na při projektech a exkurzích. V případě dlouhé neúčasti přebírají odpovědnost rodiče.

Informační schůzka
Jedná se o specifickou možnost vzdělávání dětí ZŠ. Protože naše děti budou zapsány k individuálnímu (domácímu) vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), vzdělání realizujeme s ohledem na dosažení cílů stanovených školním vzdělávacím plánem kmenové školy. Žádost je možné podat kdykoliv v průběhu školního roku a s vyřízením rádi pomůžeme.

Prostor a informační schůzku si lze domluvit v termínech 4. a 11. prosince 2015.
Při promeškání termínu si sjednejte schůzku na emailu smekalova.radka@gmail.com, po vzájemné domluvě lze jakýkoliv měsíc. Nyní přibíráme předškoláky, kteří zahajují povinnou docházku v září 2016. Nábor bude trvat do naplnění max. kapacity nebo do konce srpna 2016. Nábor dětí v průběhu školního roku pouze po vzájemné dohodě a konzultaci.